Gevado Schadeherstel, ijzersterk in schade!

Sinds 2008 is GEVADO Schadeherstel in handen van Geert-Jan en Hélene van Doorn.

>> Lees meer

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONDERNEMINGEN AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET CARROSSERIEBEDRIJF (FOCWA-VOORWAARDEN)

1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.1 Gebruiker: het FOCWA-lid dat deze algemene voorwaarden in een overeenkomst
gebruikt.

1.2 Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve
van wie door of vanwege gebruiker diensten worden verricht en/of een werk tot stand wordt
gebracht.

1.3 Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.

1.4 Object: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.

1.5 Consumentengeschil: een geschil tussen een gebruiker en een consument.

1.6 FOCWA-Eurogarantbedrijf: de onderneming van een gebruiker die is aangesloten bij de
Stichting FOCWA Garantiefonds en die herkenbaar is aan het schild met de tekst FOCWAEurogarantbedrijf
op het bedrijfspand.

1.7 FOCWA-Zekerheidsfondsbedrijf: de onderneming van een gebruiker die is aangesloten
bij de Stichting FOCWA Zekerheidsfonds en die herkenbaar is aan het schild met de tekst
FOCWA-Zekerheidsfondsbedrijf op het bedrijfspand.

1.8 Werkzaamheden: nieuwbouw, restauratie, schoonmaak, bekleding alsmede reparatie en
onderhoud.

1.9 Nieuwbouw: het bouwen, opbouwen, ombouwen en/of aanpassen van voertuigen
(waaronder begrepen aanhangwagens en trailers) of delen van voertuigen zoals
carrosserien en/of onderstellen en alle daarmede in de ruimste zin verband houdende
voorbereidings-, uitvoerings- en afwerkingswerkzaamheden.

1.10 Restauratie: alle werkzaamheden, zoals ontmanteling, herstel en/of vervanging van
onderdelen, revisie, opbouw, met het specifieke doel het object te brengen in een uiterlijke en
technische staat van authenticiteit, waarvan aannemelijk is dat het deze bezat ten tijde van de
eerste aflevering door de fabrikant, alsmede het zo nodig geschikt maken van het object voor
het gebruik op de openbare weg.

1.11 Schoonmaak: alle werkzaamheden die gericht zijn op het reinigen en/of oppoetsen van
het object.

1.12 Bekleding: het opnieuw bekleden of herstellen van de bekleding van een object.

1.13 Reparatie en onderhoud: schadeherstel, lak en spuit-, onderhoud en alle overige
werkzaamheden aan of met betrekking tot voertuigen of delen van voertuigen die niet als
nieuwbouw, schoonmaak en/of restauratie kunnen worden beschouwd.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van
gebruiker, alsmede op de tussen gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) en
de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van
de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst
tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn aan
de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld.

2.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de wederpartij deze algemene
voorwaarden ook inzien bij de Arrondissementsrechtbank te s-Gravenhage of aan gebruiker
verzoeken zorg te dragen voor kosteloze, onmiddellijke toezending van een exemplaar
daarvan.

2.3 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel
door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst gebruiker hierbij uitdrukkelijk
de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.

2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of
anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in
stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door
een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover
maximaal rechtens toegestaan.

3. Offertes

3.1 Een offerte van gebruiker is een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Mocht een offerte evenwel als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden
beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een termijn
voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij onherroepelijk is.

3.3 Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende twee
weken na dagtekening daarvan geldig, tenzij gebruiker in de offerte uitdrukkelijk anders heeft
bepaald.

3.4 Alhoewel gebruiker de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn
offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige
(aanstaande) rechtsbetrekking tussen gebruiker en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de
uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en
drukfouten nog voorbehouden. De gebruiker kan dan ook niet instaan voor de juistheid en
volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is
overeengekomen.

4. Wijzigingen

4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de
overeenkomst overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene
voorwaarden.

4.2 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel
uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of door de
wederpartij ter beschikking gestelde zaken, zal de gebruiker de wederpartij daarvan op de
hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te
worden gewijzigd. De overeenkomst zal indien nodig naar redelijkheid en billijkheid worden
gewijzigd.

5. Stelposten meer- en minderwerk

5.1 Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden n of meer stelposten of
verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte
werkzaamheden en geleverde hoeveelheden worden verrekend.

5.2 Zodra de gebruiker voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst
opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is de gebruiker gehouden de
wederpartij hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of
de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de
overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd en
deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.

5.3 Zowel de gebruiker als de wederpartij hebben het recht om bij de in artikel 5.2 bedoelde
situatie de overeenkomst te ontbinden. De door de gebruiker tot het moment van ontbinding
verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de wederpartij verschuldigd
blijven.

6. Prijzen

6.1 Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen,
tenzij door de gebruiker anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is,
gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de gebruiker anders wordt
vermeld.

6.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip
van op- of aflevering en/of beindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen,
grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd,
mag de gebruiker de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd
de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen
en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.

6.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de gebruiker op verzoek van de
wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen,
wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden
verstrekt.

6.5 De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 10 dagen na
ontvangst daarvan kenbaar te maken.

7. Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen
anderszins (bijvoorbeeld vooruitbetaling) zijn overeengekomen.

7.2 Indien betaling na de op- of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de
wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen
binnen dertig dagen na factuurdatum.

7.3 De vordering van gebruiker is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim
van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:
(a) de wederpartij een verzoek tot sursance van betaling indient of sursance van betaling is
verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot
boedelafstand overgaat;
(b) beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt
gelegd;
(c) de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt,
aandelen daarin overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet.

7.4 Schulden van de wederpartij ongeacht uit welke hoofde dan ook dienen aan de
gebruiker contant of via girale of bancaire overschrijving te worden voldaan.

7.5 De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst met de gebruiker geacht als eerste
te presteren. De prestatie van de gebruiker bestaat in dit verband uit op- of aflevering van het
object.

7.6 Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment
dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken, zonder dat daartoe
een verdere in verzuimstelling noodzakelijk is een rente verschuldigd van 1% per maand
(waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde
bedrag, tot aan de algehele voldoening daarvan.

7.7 Alle door de gebruiker redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan de gebruiker is verschuldigd, komen
voor rekening van de wederpartij.

7.8 Indien gebruiker de wederpartij in rechte moet betrekken om naleving van de
overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke
procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbestand en raadslieden, te betalen
indien gebruiker geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

8. Levertijd

8.1 De door gebruiker vermelde levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van
artikel 6:83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.

8.2 Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1, kunnen leiden tot
overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt
de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de
overeengekomen wijzigingen.

8.3 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan
door de gebruiker aan de wederpartij, dient de wederpartij het betreffende object binnen n
week na verzending van de kennisgeving op te halen.

8.4 Indien de wederpartij niet aan de in lid 8.3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is
zij niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware het object aan haar
afgeleverd. In dat geval mag de gebruiker bovendien redelijke stallings- of opslagkosten bij de
wederpartij in rekening brengen.

9. Garantie

A. Gebruikers
1. De gebruiker garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede
werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend
gedurende n jaar na op- of aflevering van het object en gehele betaling van de
verschuldigde vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De gebruiker kan ten behoeve van de wederpartij een document afgeven waarin
garantiebepalingen voorkomen betreffende de verrichte werkzaamheden.
3. Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door de gebruiker zelf
zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de
betreffende leverancier of fabrikant.
4. De in A lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:
a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens de gebruiker onzorgvuldige
uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan
wel het gevolg zijn van niet door of namens de gebruiker bij uitvoering gemaakte
constructiefouten met betrekking tot het object;
b. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan de
gebruiker ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
c. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het
object;
d. aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:
- door een van buiten komende oorzaak;
- aan niet door de gebruiker aangebrachte of niet door de gebruiker bewerkte delen;
e. gebreken aan objecten die na aflevering door de gebruiker niet in de onderneming van de
gebruiker een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar
goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de gebruiker schriftelijk
aan de wederpartij
uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen
als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;
f. zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de gebruiker bij het sluiten van de
overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem
door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
g. te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige
gebreken waaronder corrosie binnen het kader van hetgeen is overeengekomen
afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming
van de gebruiker zijn voorbewerkt.
5. De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in dit artikel A vervalt indien:
a. de wederpartij het object niet binnen de door de gebruiker vastgestelde termijn ter
beoordeling/controle aanbiedt aan welke beoordeling/controle voor de wederpartij geen
kosten zijn verbonden;
b. de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering
van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de gebruiker
indient;
c. de wederpartij die geen consument is, bij niet uiterlijk zichtbare gebreken haar reclames
niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke
omschrijving van de klachten bij de gebruiker indient;
d. de wederpartij de gebruiker niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
e. werkzaamheden die verband houden met de door de gebruiker verrichte werkzaamheden,
zonder toestemming van de gebruiker door anderen dan deze aan het object zijn verricht,
tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de
wederpartij kan worden aangetoond.
B. Gebruikers zijnde FOCWA-Eurogarantbedrijven en/of FOCWA Zekerheidsfondsbedrijven
1. Indien de werkzaamheden bestaan uit reparatie en onderhoud van een voertuig geeft de
gebruiker die tevens FOCWA-Eurogarantbedrijf en/of FOCWA-Zekerheidsfondsbedrijf is, aan
de wederpartij een FOCWA-Garantiebewijs cq. FOCWA-Zekerheidsgarantiebewijs af waarin
de garantiebepalingen voorkomen betreffende het door de gebruiker verrichte of aan derden
uitbestede reparatie en onderhoud.
2. Het FOCWA-Eurogarantbedrijf is niet verplicht een FOCWA-Garantiebewijs te verstrekken
voor verrichte werkzaamheden in opdracht van een autobedrijf.
3. Indien het FOCWA-Eurogarantbedrijf of het FOCWA-Zekerheidsfondsbedrijf geen
garantiebewijs heeft afgegeven, geldt de garantie zoals uiteengezet in lid A van dit artikel.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van gebruiker voor enigerlei schade aan het object of zaken van
de wederpartij is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het
voorkomende geval uitkeert. Gebruiker zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een
adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

10.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of
van derden die zich in of aan het object bevinden en die de gebruiker uit welken hoofde dan
ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading,
inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

10.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen -maar
niet beperkt tot- gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband
houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in artikel 8 en het afbreken
van voorafgaande onderhandelingen.

10.4 De in dit artikel 10 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van gebruiker zijn niet
van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de
schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
gebruiker of haar hoogste leidinggevend personeel.

11. Overmacht

11.1 Een tekortkoming van de gebruiker zal hem niet worden aangerekend indien hij in een
toestand van overmacht verkeert.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die gebruiker niet kan worden
toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling
of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder
begrepen het geval, dat gebruiker door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid
van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
(a) Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze
ontstaan;
(b) Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van gebruiker;
(c) Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer
naar gebruiker toe of van gebruiker naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
(d) Oorlog(sgevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting,
werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen;

11.3 In geval van overmacht heeft de gebruiker binnen 3 weken na het ontstaan van een
omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of
aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder
gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

11.4 Na ontbinding van de overeenkomst heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door
hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en
onderhoud de gebruiker slechts heeft voor zover de wederpartij daar voordeel bij heeft.

12. Vervangen onderdelen
De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen
worden eigendom van de gebruiker, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. In
dat geval dient de wederpartij direct na de op- of aflevering van het object deze onderdelen
en/of materialen in ontvangst te nemen.

13. Tekeningen en overige bescheiden

13.1 Tekeningen en overige bescheiden - met uitzondering van expertiserapporten en door
de wederpartij geleverde schriftelijke stukken - die deel uitmaken van de overeenkomst of
offerte, blijven eigendom van de gebruiker en mogen niet zonder zijn toestemming op welke
wijze dan ook geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of gereproduceerd of aan derden
ter inzage worden gegeven. Zij dienen op eerste aanmaning aan de gebruiker te worden
geretourneerd.

14. Ontbinding

14.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de
daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt
gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke
termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te
herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.

14.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige
betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst en
zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, kan de gebruiker zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of
gedeeltelijk ontbinden.

14.3 Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij
zijn overlijden de mogelijkheid om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel
begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van reeds door de
gebruiker verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen n maand
na het overlijden van de wederpartij aan de gebruiker schriftelijk kenbaar te maken voor welke
mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke waarvan de gebruiker het recht heeft de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

14.4 De gebruiker zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in de leden 2 en 3
van dit artikel, gerechtigd zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs,
indien alle werkzaamheden door hem zijn verricht dan wel een evenredig gedeelte van de
overeengekomen prijs, indien de werkzaamheden gedeeltelijk zijn verricht onverminderd het
recht op vergoeding van de door hem geleden schade tengevolge van de ontbinding van de
overeenkomst.

15. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

15.1 Alle in het kader van een overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren zaken
(waaronder ook objecten) blijven uitsluitend eigendom van de gebruiker totdat alle
vorderingen die de gebruiker heeft of zal verkrijgen op de wederpartij in het kader van die
overeenkomst -of andere gelijksoortige overeenkomsten- volledig zijn betaald.

15.2 Totdat de wederpartij aan de gebruiker alle in het kader van overeenkomst (en/of van
eerdere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de
gebruiker de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden en daarop zijn
vordering met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen
voldoende zekerheid stelt.

15.3 Indien de ingevolge artikel 7 bepaalde termijn voor betaling van een verschuldigd
bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is de gebruiker tevens gerechtigd de aan het
object of onderdelen daarvan gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor
zover daardoor geen schade wordt toegebracht aan het object. De gebruiker kan de hieraan
verbonden kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

15.4 In geval van be- of verwerking door gebruiker van de in lid 1 van dit artikel genoemde
zaken met door of vanwege gebruiker verstrekte (hulp)zaken worden de be- of verwerkte
zaken (hoofdzaken in de zin van artikel 3:4 BW) geacht door de wederpartij aan de gebruiker
in vuistpand te zijn verstrekt.

15.5 Indien werkzaamheden zijn verricht is de wederpartij verplicht de aan haar onder
eigendomsvoorbehoud (op)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar
eigendom van de gebruiker te bewaren.

15.6 Zolang er op door gebruiker geleverde of be- of verwerkte zaken een
eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening
niet bezwaren.

15.7 Indien de wederpartij in het kader van een overeenkomst in gebreke blijft met de
nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de
gebruiker gerechtigd de nog bij de wederpartij aanwezige zaken, die in het kader van de
overeenkomst onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, terug te nemen
onverminderd de overige rechten van de gebruiker. Voorts is de gebruiker gerechtigd om door
be- of verwerking nieuw ontstane objecten die bij de wederpartij aanwezig zijn als vuistpand
onder zich te nemen en te houden totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen
heeft voldaan.

15.8 Indien het vestigen van een vuistpand om voorkomende redenen niet mogelijk of
wenselijk is, is de wederpartij verplicht om de opgeleverde of nog op te leveren zaken via een
autenthieke of geregistreerde onderhandse akte aan gebruiker te verpanden.

16. Geschillen

16.1 Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument, aan welke keuze de
gebruiker is gebonden, door de consument of de gebruiker aanhangig worden gemaakt bij de
FOCWA-NIVRE Geschillencommissie, die uitspraak zal doen in het geschil tussen partijen bij
wege van bindend advies, of bij de bevoegde burgerlijke rechter.

16.2 Geschillen, niet zijnde consumentengeschillen, naar aanleiding van overeenkomsten
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen op verzoek van partijen worden
voorgelegd aan de Commissie van Toezicht voor het Carrosseriebedrijf die uitspraak zal doen
in het geschil tussen partijen bij wege van bindend advies.

16.3 Voor het geval geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van een hierboven
genoemde Geschillencommissie, is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank van
het arrondissement waarin de gebruiker gevestigd is en/of zaak doet, voor zover het een
geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.

16.4 In geval van bindend advies zoals bedoeld in 16.1 en 16.2 is de procedure als volgt:
(a) Een geschil dient schriftelijk aanhangig te worden gemaakt bij de secretaris van de
desbetreffende commissie, per adres Postbus 299, 2170 AG te Sassenheim, met vermelding
van namen en adressen van partijen en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van het
geschil en de eis, uiterlijk binnen zes maanden nadat het geschil is ontstaan.
(b) Degene die een geschil aanhangig maakt dient klachtengeld te voldoen op een door de
secretaris van de betreffende Geschillencommissie aangegeven wijze. Het klachtengeld dient
te worden gezien als een bijdrage in de kosten die de behandeling van het geschil met zich
meebrengt.
(c) De behandeling van geschillen wordt nader bij reglement vastgesteld. Een exemplaar van
het reglement, vergezeld van een in te vullen vragenformulier, zal aan de klager worden
toegestuurd.

16.5 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden
zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Dit beding vormt
een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 17 van het EEGExecutieverdrag van 27
september 1968.

17. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden
geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden
voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Sassenheim, 1 juli 2010
Deze voorwaarden zijn op 26 juli 2010 gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 58/2010

 

Waarom Gevado?

• Topservice
• Hoge kwaliteit / 4 jaar garantie
• Vervangend vervoer
• Haal- en brengservice
• Administratieve en financiële 
afhandeling
• Op afspraak ’s Avonds geopend

Gevado Schadeherstel

Gevado Schadeherstel
Westwijk 11
5406 XS  UDEN

Tel. 0413-800020
info@gevadoschadeherstel.nl

 

>> Volg onsGevado Schadeherstel
Westwijk 11
5406 XS  UDEN


Telefoon: 0413-800020

Copyright © 2022 Gevado Schadeherstel - Alle rechten voorbehouden